Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Golf Pichaya Nitipaisankul